Search form

2 เปโตร 1:1

กำตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก ซีโมน​เปโตร ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​กับ​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์

เถิง​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​ความ​เจื้อ​ตี้​มี​ก้า​นัก​ขนาด​เหมือน​เฮา ย้อน​พระเจ้า​ของ​เฮา​ตังหลาย คือ​พระเยซู​คริสต์​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​นั้น​ยุติธรรม