Search form

2 เปโตร 1:11

11กับ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​มี​สิทธิ์​เต๋ม​ตี้​ตี้​จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​นิรันดร์​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา