Search form

2 เปโตร 1:12

12ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​ติกๆ ใน​เรื่อง​หมู่​นี้ เถิงแม้​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้​ดี​กับ​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ความ​จริง​นั้น​ตี้​ได้ฮับ​แล้ว​ก็​ต๋าม