Search form

2 เปโตร 2:1

คน​ตี้​สอน​ผิด

1แต่​ใน​สมัย​ตะก่อน​ก็​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตั๋ว​ป๋อม​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​จะ​มี​ผู้​สอน​ผิด​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​จะ​ลัก​เอา​กำสอน​ตี้​บ่ถูกต้อง​ต๋าม​ตาง​ของ​พระเจ้า​มา​สอน เซิ่ง​กำสอน​หมู่​นี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย หมู่​เขา​จะ​บ่ยอมฮับ​พระเยซู​ผู้​เป๋น​เจ้านาย​ตี้​จ้วย​ไถ่​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เซิ่ง​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฉิบหาย​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย