Search form

2 เปโตร 2:10

10โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​หลง​มัว​เมา​ไป​ต๋าม​กิเลสตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว กับ​เหยียด​หยาม​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

คน​หมู่​นี้​เป๋น​คน​หลึก​กับ​จ๋องหอง ดู​แควน​แม้แต่​หมู่​เทพเจ้า​อย่าง​บ่กั๋ว​เลย