Search form

2 เปโตร 2:15

15หมู่​เขา​ได้​ละ​ตาง​ตี้​ถูกต้อง แล้ว​หลง​ไป​ต๋าม​ตาง​ของ​บาลาอัม ลูก​ของ​เบโอร์ ​คน​ตี้​ซอบ​ก้าจ้าง​ตี้​ได้​จาก​ก๋าน​งาน​ตี้​บ่ดี