Search form

2 เปโตร 2:20

20จาอั้น ใผ​ตี้​ป๊น​จาก​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​ตาง​โลก​นี้​ได้​แล้ว โดย​ก๋าน​ฮู้จัก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา แต่​หมู่​เขา​ยอม​ก๊าน​หื้อ​กิเลสตั๋ณหา​เหีย แล้ว​ปิ๊ก​ไป​หา​ตาง​โลก​อย่าง​เก่า สุดต๊าย​สิ่ง​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​จะ​ฮ้าย​เหลือ​ต๋อน​แรก​แหม