Search form

2 เปโตร 2:7

7แต่​พระองค์​จ้วย​จีวิต​โลท​คน​ตี้​เยียะ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ไว้ เขา​ได้​ตุ๊กใจ๋​ขนาด​ย้อน​หมู่​คน​บ่ดี​ตังหลาย​เยียะ​ก๋าน​ลามก​ไว้