Search form

2 เปโตร 3:18

18แต่​ขอ​หื้อ​พระคุณ​กับ​ความ​ฮู้​ของ​ต้าน​จ๋ำเริญ​ขึ้น​ติกๆ ใน​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระองค์​บ่าเดี่ยว​นี้ และ​ตลอด​ไป อาเมน