Search form

2 เปโตร 3:3

3หื้อ​ต้าน​ฮู้​ข้อ​นี้​ก่อน​เต๊อะ​ว่า ใน​ยุค​สุดต๊าย จะ​มี​คน​เยียะ​ต๋าม​กิเลสตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว แล้ว​หมู่​เขา​จะ​มา​ใค่หัว​เส้ย​หมู่​ต้าน​ว่า