Search form

2 เปโตร int

ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ เปโตร​ผู้​เป๋น​อัครทูต เซิ่ง​เป๋น​ฉบับ​ตี้​สอง​ตี้​ต้าน​ได้​เขียน​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​หมู่​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ได้ฮับ​จดหมาย​ฉบับ​แรก เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ก่อน​ปี๋ ค.ศ. 68 คง​จะ​เป๋น​ต๋อน​ตี้​เปโตร​ใก้​จะ​ต๋าย

หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​ฮับ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​อยู่​กรุง​โรม

เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​เตื๋อน​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด​ตี้​ก่ำลัง​เกิด​ขึ้น​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ ผู้​สอน​ผิด​ได้​สอน​ว่า พระเยซู​คริสต์​บ่ใจ้​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แต๊ๆ เปโตร​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น​ใน​ความ​เจื้อ โดย​หื้อ​เฮียนฮู้​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระเยซู​นัก​ขึ้น ต้าน​ได้​ตักเตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​ยึดมั่น​ต๋าม​กำสอน​ตี้​หมู่​เขา​ได้ฮับ​จาก​หมู่​อัครทูต เปื้อ​เกียม​หมู่​เขา​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​ปิ๊ก​มา​ของ​พระองค์ ต้าน​ได้​บอก​หมู่​เขา​ว่า วัน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​ขโมย​ตี้​เข้า​มา​ต๋อน​เมื่อ​คืน คือ​บ่มี​ใผ​ฮู้​ว่า​จะ​มา​เมื่อ​ใด ย้อน​จาอั้น​หมู่​เขา​ต้อง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์ กับ​กอย​ถ้า​ก๋าน​ปิ๊ก​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​อดทน