Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล กับ​สิลวานัส​ตึง​ทิโมธี

เถิง ปี้น้อง​ใน​คริสตจักร​เมือง​เธสะโลนิก๋า เซิ่ง​เป๋น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตึง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 2ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตวย​เต๊อะ

ก๋าน​ตัดสิน​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​ปิ๊ก​มา

3ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เป๋น​ก๋าน​สมควร​อยู่​แล้ว ตี้​หมู่​เฮา​ต้อง​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​อยู่​ตลอด ย้อน​ว่า​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​จ๋ำเริญ​ขึ้น​ติกๆ ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​ตี้​มี​ต่อ​กั๋น​ก็​จ๋ำเริญ​นัก​ขึ้น​ติกๆ ตวย 4หมู่​เฮา​อวด​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​คริสตจักร​หลาย​ตี้​หลาย​แห่ง​ฟัง​ว่า หมู่​ต้าน​อดทน​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​ต้ามก๋าง​ก๋าน​โดน​ค่ำ กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​หมู่​ต้าน​ทน​อยู่​นั้น

5สิ่ง​หมู่​นี้​แสดง​เถิง​ก๋าน​ตัดสิน​อัน​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า ย้อน​โดย​ความ​ตุ๊ก​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​อดทน พระเจ้า​ก็​จะ​นับ​ต้าน​ตังหลาย​ว่า สมควร​ตี้​จะ​เข้า​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ตี้​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​เปื้อ​อาณาจักร​นั้น 6พระเจ้า​จะ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ยุติธรรม ก็​คือ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​ตุ๊ก พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​เหมือน​กั๋น 7พระเจ้า​จะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เดือดฮ้อน​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ป๊น​ตุ๊ก​กับ​หมู่​เฮา​ตวย นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ปิ๊ก​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย​เปล๋วไฟ​ฮ้อน​ขนาด พร้อม​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตวย 8พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระองค์ ตึง​ตี้​บ่ยอม​เจื้อ​ฟัง​ข่าวดี​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา 9คน​หมู่​นั้น​จะ​ฉิบหาย​ตลอด​ไป จะ​ถูก​แยก​ออก​หื้อ​ป๊น​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กับ​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 10นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​ฮับ​เกียรติ​ตึง​ความ​อัศจ๋รรย์​ใจ๋​จาก​หมู่​ผู้​บริสุทธิ์​ตังหลาย หมู่​ต้าน​ก็​จะ​อยู่​ใน​หมู่​นั้น​ตวย ย้อน​ว่า​ได้​เจื้อ​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง

11หมู่​เฮา​ก็​หมั่น​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ขาด เฮา​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เปิง​กับ​จีวิต​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​เฮา​มา​ติดต๋าม กับ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​โดย​อำนาจ​ของ​พระองค์ หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ดี​กู้​สิ่ง​ตี้​ใค่​เยียะ ตึง​เยียะ​ก๋าน​งาน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​หื้อ​ได้ 12แล้ว​จื้อ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ ย้อน​สิ่ง​ตี้​พระองค์​เยียะ​ใน​จีวิต​ของ​ต้าน ตึง​ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ตวย โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา