Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:10

10นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​ฮับ​เกียรติ​ตึง​ความ​อัศจ๋รรย์​ใจ๋​จาก​หมู่​ผู้​บริสุทธิ์​ตังหลาย หมู่​ต้าน​ก็​จะ​อยู่​ใน​หมู่​นั้น​ตวย ย้อน​ว่า​ได้​เจื้อ​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง