Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:12

12แล้ว​จื้อ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ ย้อน​สิ่ง​ตี้​พระองค์​เยียะ​ใน​จีวิต​ของ​ต้าน ตึง​ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ตวย โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา