Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:2

2ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตวย​เต๊อะ