Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:13

ถูก​เลือก​หื้อ​เข้า​สู่​ความ​รอด

13ปี้น้อง​ตังหลาย​ผู้​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮัก หมู่​เฮา​ต้อง​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​อยู่​ตลอด เฮา​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​เลือก​ต้าน​ตังหลาย​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า​แต่​ต้น ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​ต้าน​บริสุทธิ์ กับ​โดย​ต้าน​เจื้อ​ใน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเยซู