Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:16

กำ​ปั๋น​ปอน

16ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​สันติสุข โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​สันติสุข​ใน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​และ​กู้​เวลา ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​ตวย​ต้าน​กู้​คน​เต๊อะ