Search form

2 ทิโมธี 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า พระองค์​ใจ๊​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​คน​ตังหลาย​เกี่ยวกับ​จีวิต​นิรันดร์​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์