Search form

2 ทิโมธี 1:10

10บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​เปิด​เผย​หื้อ​หัน​พระคุณ​นี้​แล้ว โดย​ก๋าน​มา​ของ​พระเยซู​คริสต์​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา ผู้​ตี้​ทำลาย​อำนาจ​ของ​ความ​ต๋าย แล้ว​หื้อ​เฮา​ได้​หัน​จีวิต​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี