Search form

2 ทิโมธี 1:4

4เมื่อ​กึ๊ด​เถิง​น้ำต๋า​ไหล​ของ​ต้าน​เมื่อ​จาก​กั๋น เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใค่​ไป​ปะ​ต้าน​นัก​ขึ้น จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นจม​ยินดี​เป๋น​ตี้​สุด