Search form

2 ทิโมธี 1:9

9พระเจ้า​ได้​จ้วย​หื้อ​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​ฮ้อง​เฮา​หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์ บ่ใจ๊​ตี้​เฮา​เยียะ แต่​เป๋น​ต๋าม​แผนก๋าน​กับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า พระคุณ​นี้​พระเจ้า​หื้อ​เฮา​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ตั้งแต่​เก๊า​เหง้า​มา​แล้ว