Search form

2 ทิโมธี 2:10

10ข้าพเจ้า​จึง​ยอม​ทน​ตุ๊ก​กู้​อย่าง เปื้อ​หัน​แก่​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว หมู่​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป​ตวย