Search form

2 ทิโมธี 2:18

18สอง​คน​นี้​หลง​จาก​ความ​จริง​ไป​แล้ว หมู่​เขา​อู้​ว่า​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ได้​ป๊น​ไป​แล้ว หมู่​เขา​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​บาง​คน​หลง​ไป