Search form

2 ทิโมธี 2:19

19แต่​รากฐาน​ตี้​พระเจ้า​วาง​ไว้​ก็​แน่น​หนา​กับ​ตั้ง​มั่น​อยู่ มี​ข้อเขียน​ไว้​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮู้จัก​คน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ของ​พระองค์” กับ “คน​ตี้​อ้าง​ว่า​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ต้อง​เลิก​เยียะ​ความ​บ่ดี​เหีย”