Search form

2 ทิโมธี 2:21

21ถ้า​คน​ใด​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​เก่า​จาก​สิ่ง​บ่ดี​หมู่​นี้​แล้ว คน​นั้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ของใจ๊​ตี้​ใจ๊​สำหรับ​โอกาส​พิเศษ ตี้​ล้าง​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว ก็​เป๋น​ประโยชน์​สำหรับ​เจ้าของ แล้ว​ก็​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​ดี​กู้​อย่าง