Search form

2 ทิโมธี 3:15

15ต้าน​ก็​ฮู้จัก​พระคัมภีร์​ศักดิ์สิทธิ์​ตั้งแต่​เป๋น​หละอ่อน​มา​แล้ว ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ได้ เปื้อ​นำ​ต้าน​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์