Search form

2 ทิโมธี 4:6

6ย้อน​ว่า​เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​ต๋าย เลือด​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​น้ำ​ตี้​ไว้​ปู่จา​ตี้​ก่ำลัง​ถูก​ถอก​ออก