Search form

2 ทิโมธี 4:8

8ตั้งแต่​นี้​ไป​รางวัล​แห่ง​ก๋าน​มี​ชัย​ย้อน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก่ำลัง​รอ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮับ​อยู่ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ตี้​เป๋น​ผู้​พิพากษา​ตี้​ยุติธรรม​จะ​ยก​รางวัล​นี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใน​วัน​ตี้​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา บ่ใจ้​หื้อ​ข้าพเจ้า​คน​เดียว แต่​จะ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​ตั้งใจ๋​กองหา​พระองค์​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ