Search form

2 ทิโมธี int

เปาโล​เป๋น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​ทิโมธี​เป๋น​ฉบับ​ตี้​สอง ต๋อน​ตี้​เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 66 เปาโล​กึ๊ด​ว่า ต้าน​ใก้​จะ​ต๋าย​แล้ว ก็​เลย​เขียน​จดหมาย​ลา​หื้อ​ทิโมธี ต้าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ทิโมธี​หื้อ​มี​ความ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ตึง​สอง​คน​มี​ฮ่วม​กั๋น ทิโมธี​เป๋น​เหมือน​ลูก​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน เซิ่ง​ต๋อน​นั้น​ทิโมธี​ยัง​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ผ่อกอย​คริสตจักร​ตี้​หั้น

เปาโล​อ้อนวอน​ทิโมธี​หื้อ​ซื่อสัตย์​กับ​มั่นคง​กับ​ข่าวดี​อย่าง​ตี้​เปาโล​เกย​สอน​ไว้ ต้าน​อ้อนวอน​ทิโมธี​หื้อ​ยอม​ตี้​จะ​ถูก​ค่ำ​เปื้อ​ข่าวดี กับ​สอน​คน​อื่นๆ เรื่อง​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง เปื้อ​ผู้เจื้อ​จะ​ได้​สอน​ต่อๆ กั๋น​ไป​ใน​คริสตจักร ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​สอน​ว่า พระคัมภีร์​กู้​ต๋อน​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​เขียน บ่ใจ๋​เป๋น​ก๋าน​สอน​จาก​คน​บ่ดาย พระคัมภีร์​เป๋น​ประโยชน์​ใน​ก๋าน​สอน​ความ​จริง​กับ​ก๋าน​อบรม​คน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม