Search form

3 ยอห์น 1:10

10รอ​ถ้า​หื้อ​ข้าพเจ้า​มา​เถิง​ก่อน​เต๊อะ แล้ว​จะ​จี๊​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​ได้​เยียะ​อะหยัง​ลง​ไป​พ่อง รวม​ตึง​เรื่อง​ตี้​เขา​ไป​เล่าขวัญ​ใส่ฮ้าย​หมู่​เฮา ป๋าย​บ่ปอ​เขา​บ่ยอม​ต้อนฮับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นั้น​ตี้​เตียวตาง​มา แล้ว​ยัง​ไป​สั่ง​ห้าม​ผู้เจื้อ​คน​อื่น​ตี้​อยาก​ต้อนฮับ​คน​หมู่​นั้น​แหม​ตวย ถ้า​ใผ​บ่เยียะ​ต๋าม เขา​ก็​จะ​ไล่​คน​นั้น​ออก​จาก​คริสตจักร