Search form

3 ยอห์น 1:15

15ขอ​พระเจ้า​หื้อ​สันติสุข​กับ​ต้าน เปื้อนๆ ตี้​นี่ ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน จ้วย​ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​หื้อ​กับ​เปื้อนๆ แต่​ละ​คน​ตี้​หั้น​ตวย