Search form

3 ยอห์น 1:2

2เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ขอ​อธิษฐาน​หื้อ​ต้าน​จ๋ำเริญ​ใน​กู้​อย่าง​กับ​มี​สุขภาพ​ตี้​ดี​เหมือน​กับ​ตี้​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​ก่ำลัง​เป๋น​อยู่