Search form

3 ยอห์น 1:3

3เมื่อ​ใด​ตี้​มี​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บาง​คน​มา​บอก​ว่า ต้าน​ยัง​ยึดมั่น​อยู่​ใน​ความ​จริง​กับ​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​ขนาด