Search form

3 ยอห์น 1:4

4บ่มี​อะหยัง​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​นัก​ไป​เหลือ​นี้​แหม​แล้ว เมื่อ​ได้ยิน​ว่า​ลูกๆ ของ​ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น