Search form

3 ยอห์น 1:5

ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ต่อ​กั๋น​ใน​คริสตจักร

5เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ต้าน​เยียะ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​ต้าน เมื่อ​ต้าน​จ้วย​เหลือ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ แม้แต่​บาง​คน​ตี้​ต้าน​บ่เกย​ฮู้จัก​มา​ก่อน​เลย