Search form

กิจก๋าน 1:22

22นับ​ตั้งแต่​พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น จ๋น​แผว​วัน​ตี้​พระเจ้า​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​สวรรค์ เขา​คน​นี้​จะ​ต้อง​เป๋น​พยาน​ฮ่วม​กับ​หมู่​เฮา​ตี้​จะ​อู้​หื้อ​คน​อื่นๆ ฮู้​ว่า พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว”