Search form

กิจก๋าน 1:3

3ใน​เวลา​สี่​สิบ​วัน​หลัง​ก๋าน​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย​แล้ว พระองค์​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​แหม​หลาย​เตื้อ ตึง​เยียะ​สิ่ง​อัน​เป๋น​ก๋าน​พิสูจน์​หลาย​อย่าง ตี้​ยืนยัน​ว่า​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แต๊ๆ ตึง​ได้​อู้​เถิง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ตวย