Search form

กิจก๋าน 1:7

7พระเยซู​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า “บ่ใจ้​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​วัน​เวลา​ตี้​พระบิดา​ก๋ำหนด​ขึ้น​ด้วย​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระองค์