Search form

กิจก๋าน 10:31

31แล้ว​อู้​ว่า ‘โครเนลิอัส​เหย พระเจ้า​ฟัง​กำ​อธิษฐาน​ของ​เจ้า​แล้ว ก็​ฮู้​ก็​หัน​เถิง​ตาน​ตี้​จ้วยเหลือ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น