Search form

กิจก๋าน 10:47

47“บ่มี​ใผ​ตี้​จะ​ว่า​บ่หื้อ​คน​หมู่​นี้​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​ได้ ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​ก็​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เหมือน​กับ​หมู่​เฮา”