Search form

กิจก๋าน 10:48

48เปโตร​จึง​สั่ง​หื้อ​หมู่​เขา​เข้า​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์ จาก​นั้น​หมู่​เขา​ก็​จวน​เปโตร​หื้อ​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​เขา​แหม​สอง​สาม​วัน