Search form

กิจก๋าน 11:14

14เปโตร​คน​นี้​จะ​เล่า​เถิง​ถ้อยกำ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​ต้าน​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ