Search form

กิจก๋าน 11:17

17จาอั้น​ถ้า​พระเจ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​เขา เหมือน​หมู่​เฮา​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ขัดขืน​พระเจ้า​ก็​ตึง​บ่ได้”