Search form

กิจก๋าน 11:21

21ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​เขา เยียะ​หื้อ​มี​คน​มา​ฮับเจื้อ​กับ​ตวย​ต๋าม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก