Search form

กิจก๋าน 11:23

23เมื่อ​บารนาบัส​มา​แผว​เมือง​อันทิโอก​แล้ว หัน​ว่า​พระเจ้า​ปั๋นปอน​คน​ตี้​หั้น​แต๊ๆ เขา​ก็​ดีใจ๋​ขนาด แล้ว​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กับ​หมู่​เขา​หื้อ​เจื้อฟัง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อย่าง​มั่นคง