Search form

กิจก๋าน 11:24

24บารนาบัส​เป๋น​คน​ดี มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง เขา​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า