Search form

กิจก๋าน 11:29

29ย้อนจาอั้น​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก ก็​ตกลง​กั๋น​ตี้​จะ​หื้อ​ความ​จ้วยเหลือ​กับ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย ต๋าม​แฮง​ตี้​จะ​จ้วย​ได้