Search form

กิจก๋าน 12:11

11แล้ว​เปโตร​ก็​ฮู้สึก​ตั๋ว​จึง​อู้​ว่า “บ่าเดี่ยวนี้​เฮา​ฮู้​แล้ว​ว่า​เป๋น​เรื่อง​แต๊ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​มา​จ้วย​จีวิต​เฮา หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​เฮโรด กับ​จาก​ก๋าน​คาดหมาย​ของ​จาว​ยิว”