Search form

กิจก๋าน 12:12

12เมื่อ​เปโตร​กึ๊ด​จาอี้​แล้ว ก็​ไป​ตี้​บ้าน​ของ​มารีย์​แม่​ของ​ยอห์น​ตี้​มี​แหม​จื้อ​ว่า​มาระโก ตี้​หั้น​มี​หลาย​คน​จุมนุม​อธิษฐาน​กั๋น​อยู่