Search form

กิจก๋าน 13:15

15หลังจาก​อ่าน​หนังสือ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​กับ​ข้อเขียน​ของ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ต๋าม​วาระ​ก๋าน​นมัสก๋าน​แล้ว หมู่​นาย​ธรรมศาลา​ส่ง​คน​มา​บอก​บารนาบัส​กับ​เปาโล​ว่า “ปี้น้อง​เหย ถ้า​ต้าน​มี​กำ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​คน​ตังหลาย ขอ​เจิญ​ออก​มา​อู้​เต๊อะ”